Všeobecné obchodné podmienky

  1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim Bioliving s.r.o, so sídlom Palkovičova 217/14B, 821 08 Bratislava, IČO 51 134 047 (ďalej len “prevádzkovateľ” alebo “predávajúci”) uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.zubitky.sk, (ďalej len “obchod”).

1.2. VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom stránky www.zubitky.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

1.4. Kupujúcim sa rozumie v obchode fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku, spracovanú systémom elektronického obchodu www.zubitky.sk.

1.5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu www.zubitky.sk, alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

  1. Objednávka

2.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.

2.2. Všetky obdržané elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného prijatia objednávky v systéme. Prijatie objednávky (alebo jej časti) je potvrdené informačným e-mailom predávajúceho zaslaným na e-mailovú adresu kupujúceho. Objednávka v stave “Prijatá” je považovaná za záväznú pre obe strany, pokiaľ nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim.

2.4. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

  1. Storno objednávky

3.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky informačným mailom od predávajúceho o zmene stavu objednávky na “Prijatá” (spravidla do 24 hodín od odoslania objednávky) má kupujúci právo stornovať iba ak predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania.

3.2. Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:
– v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily, atď.)
– tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 10 pracovných dní.

4.Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2.

4.2. Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia, je kupujúci povinný dodržať nasledujúce podmienky:
» Písomne kontaktovať predávajúceho, že kupujúci žiada o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu, či adresou pre vrátenie peňazí.
» Kupujúci tovar zašle na vlastné náklady najneskôr do 14 dní od zaslania oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy späť na adresu uvedenú v sekcii kontakt, a to za nasledujúcich podmienok:
– tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
– tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený a kompletný,
– spolu s tovarom zašlite kópiu dokladu o kúpe (faktúra).
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar Vás prosíme zasielať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok žiaľ nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy.

  1. Cenové podmienky

5.1. Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH podľa aktuálnych predpisov.

5.2. Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6.

5.3. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.

  1. Poštovné a balné

6.1. Predávajúci si balné neúčtuje.

6.2. Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po uplatnení všetkých zliav, a to nasledovne:

Spôsob dopravy a platby Nákup v hodnote do 49,99 € Nákup v hodnote od 50 €

(Zľava na poštovnom 100%)

Slovenská pošta 3,20 € (Slovenská republika);

4,90 € (Česká republika)

ZDARMA

6.3. Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne, na základe písomnej dohody (e-mailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

7. Podmienky a možnosti platby za tovar

7.1. Kupujúci si môže vybrať z týchto spôsobov platby za tovar:
–  uhradením dobierky pri preberaní zásielky
7.2. Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena v plnej výške uhradená.

  1. Dodacie podmienky

8.1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, zvyčajne od 3 do 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim. V prípade, že objednaný tovar nie je dostupný, alebo jeho doručenie nie je možné v uvedenom termíne, budeme Vás čo najskôr kontaktovať.

8.2. Každý zákazník je informovaný o zaslaní tovaru informačným e-mailom o zmene statusu objednávky. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa na stránke www.zubitky.sk. Doba doručenia po expedovaní tovaru je obvykle 3-14 pracovných dní, v závislosti od dodacích podmienok našich obchodných partnerov.

8.3. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty (zásielka bude uložená na pošte) na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

8.4. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8.5. Tovar dodávame zvyčajne na územie Slovenskej a Českej republiky.

8.6. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a prípadných ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

  1. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

9.2. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

9.3. Záručná doba je v závislosti od výrobku zobrazená pri informáciách o produkte.

  1. Podmienky pre vrátenie tovaru

10.1. Pri dodávke či prevzatí tovaru je kupujúci povinný urobiť kontrolu tovaru a preskúmať:
– či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný z internetového obchodu www.zubitky.sk

– či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu,

10.2. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť písomne (poštou, emailom) za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

Bioliving s.r.o.
Palkovičova 14/B
821 08 Bratislava

  1. Zodpovednosť za správnosť informácií a záruka

11.1. Prevádzkovateľ upozorňuje, že informácie uvedené na www.zubitky.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

11.2. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

11.3. Prevádzkovateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

  1. Ochrana osobných údajov

12.1. Prevádzkovateľ sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. www.zubitky.sk rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich nákupoch.

12.2. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter) a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť zmenou nastavení v sekcii “Moje údaje” po Vašom prihlásení sa do systému, prípadne podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

12.3. Internetový obchod www.zubitky.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.